Status klubu

Cele statutowe

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych

2. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport

3. Prowadzenie i rozwijanie działalności sportowej oraz stałe podnoszenie jej poziomu

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych

5. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym na różnych szczeblach

6. Utrzymywanie i rozwój bazy szkoleniowej i sportowej

7. Godne reprezentowanie miasta poprzez udział we współzawodnictwie sportowym w kraju i poza jego granicami

 

 

II. Klub realizuje swoje cele przez:

l. Współdziałanie z władzami sportowymi. państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz wypoczynku sportowo-rekreacyjnego.

2. Podnoszenie kultury uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym członków Klubu

3. Prowadzenie sekcji sportowych oraz szkoleń członków Klubu stosownie do zapotrzebowania

4. Organizowanie zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta

5. Organizowanie kursów i obozów szkoleniowych dla członków Klubu

6. Zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi poprzez utrzymywanie ich we właściwym stanie technicznym

7. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta

 

Miejski Klub Sportowy "Pogoń" jest klubem wielosekcyjnym, w którym działają następujące sekcje:

lekka atletyka

biegi na orientację i radioorientację sportową

piłka nożna kobiet

tenis stołowy

rugby

Ogólnie objętych szkoleniem było 232 zawodników i zawodniczek

 

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama